Väghållning huvudvägen, Lövåsvägen

Enligt bilaga till förrättningen 2004:

Vägen skall skötas på ett sådant sätt att den är farbar för biltrafik året om.

Skador som uppkommer på vägen till följd av trafik under den tid bärigheten är nedsatt eller till följd av arbete med traktorer motorredskap eller dylikt, försedda med slirskydd, skall repareras på bekostnad av den eller de fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

Posted in Aktuellt | Comments Off on Väghållning huvudvägen, Lövåsvägen

Vägområde och röjning

I bilaga till förrättningen 2004 anges följande:

2.1 Upplåtelse av utrymme:
För anläggningen upplåtes det utrymme som den befintliga vägen upptar inklusive diken, slänter och mötesplatser. Utrymmets bredd skall dock vara minst 12 m. dessutom upplåts utrymme för eventuellt erforderliga vägdiken utanför detta utrymme.

2.2.1 Anläggningssamfälligheten har rätt att borthugga eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd av två meter från vägområdets kant enligt ovan dock inte på tomtmark.

Posted in Aktuellt | Comments Off on Vägområde och röjning

Status på vägar och bommar

Bomstatus (2020-03-23)

Lövåsvägen:

Björkljusterbergsvägen: Bom öppen.

Byrtjärnsvägen: Bom öppen.

Glotenvägen: Bom öppen.

Naglarbyvägen: Bom öppen

Enbackavägen: Bom vid slakteriet (Långsjömyra) öppen.

Skvasselbovägen: Bom öppen.

Vid frågor kontakta styrelsen.

Posted in Aktuellt | Comments Off on Status på vägar och bommar

Information från Lövåsvägarnas Samfällighetsförening

Hej och välkommen. Här hittar Du information som styrelsen för Lövåsvägarnas Samfällighetsförening i Säters kommun vill informera sina medlemmar om.

Posted in Information | Comments Off on Information från Lövåsvägarnas Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma och info via e-post

De medlemmar som önskar kallelse till årsstämma eller information via e-post, ber vi meddela samfällighetsföreningen sin e-postadress. Använd samfällighetens e-postadress: lovasvagarna@gmail.com. Vänliga hälsningar från Styrelsen.

Posted in Aktuellt, Information | Comments Off on Kallelse till årsstämma och info via e-post