Information från Lövåsvägarnas Samfällighetsförening

Hej och välkommen. Här hittar Du information som styrelsen för Lövåsvägarnas Samfällighetsförening i Säters kommun vill informera sina medlemmar om.

Posted in Information | Comments Off on Information från Lövåsvägarnas Samfällighetsförening

Vägavstängning

Lövåsvägen kommer att vara avstängd torsdagen den 9 september mellan klockan 07:00 och 13:00 på grund av vägarbeten, nedläggning av vägtrummor

Posted in Aktuellt | Comments Off on Vägavstängning

Årssammanträde 2021

Onsdagen den 18 augusti klockan 19:00
Plats Naglarby Bystuga
Ärenden enligt stadgarna
Förslag till debitering 2021

Välkomna styrelsen

Posted in Aktuellt | Comments Off on Årssammanträde 2021

Tjällossning våren 2021

Lövåsvägarna kan trafikeras utan restriktioner från den 12 maj

Posted in Aktuellt | Comments Off on Tjällossning våren 2021

Årssammanträde

Årsmötet hölls den 26 september i Naglarby Bystuga. Protokollet kommer att publiceras på hemsidan.
Beslut fattades om debitering för 2020.
Lövåsvägen 0:60 kr per andel
Björkljusterbergsvägen 3:90 kr per andel
Glotvägen 4:50 kr per andel
Byrtjärnsvägen 4:20 kr per andel
Naglarby-Enbackavägarna 7:60 kr per andel

Styrelsen

Posted in Aktuellt | Comments Off on

Bomstatus

Alla bommar är öppna

Bomstatusen finns under arkiv 2014

Posted in Aktuellt | Comments Off on Bomstatus

Vinterväghållning 2020-21

Även denna vinter kommer Anderssons Mek och Entr AB, AREAB, att sköta vinterväghållningen.
Huvudvägen och angränsande vändplatser kommer att plogas och vid behov sandas
Vid behov av plogning och sandning på sidovägarna beställes detta av AREAB som sedan fakturerar aktuell beställare.

Posted in Aktuellt | Comments Off on Vinterväghållning 2020-21

Momsintyg

Den som behöver momsintyg för sin andel av Samfälligheternas utgifter 2020 ombedes anmäla detta via mail till samfälligheten

Styrelsen

Posted in Aktuellt | Comments Off on Momsintyg

Skvasselbovägen

Skvasselbovägen eller Mora ga:3 har avregistrerats ur Lantmäteriets register över samfälligheter på begäran av en medlem.
Vägen ingår alltså inte längre i Samfällighetsföreningen enligt beslutet från 2004.
Fastigheterna ingår förstås förfarande i Bondhyttan ga:1 och kommer även i fortsättningen att debiteras för huvudvägen.
Styrelsen vill efter årsmötet diskutera tänkbara utvägar ur situationen med delägare i Skvasselbovägen.

Posted in Aktuellt | Comments Off on Skvasselbovägen

GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen hanterar behandling av personuppgifter.
Förordningen är antagen av EU-parlamentet och gäller i alla EU-länder.
Föreningen har inga utifrån sökbara personregister.
De uppgifter som finns är mail-adresser till medlemmar som vill ha information via e-post. Föreningens e-post hanteras endast av ordföranden.
Föreningen har tillgång till Lantmäteriets register över fastigheter och deras ägare via
en prenumererad web-tjänst som heter Vägfas. Ordförande, kassör och en ledamot har tillgång till tjänsten.
Röstlängd och debiteringslängd tas fram vid behov och behövs för föreningens lagstadgade verksamhet.

Posted in Aktuellt | Comments Off on GDPR

Väghållning sidovägar

Enligt bilaga till förrättningen 2004:

Vägen skall skötas på ett sådant sätt att den är farbar för biltrafik under barmarksperioden bortsett från tjällossningsperioden. Vinterväghållning skall ombesörjas av den som påkallar det.

Skador som uppkommer på vägen till följd av trafik under den tid bärigheten är nedsatt eller till följd av arbete med traktorer motorredskap eller dylikt, försedda med slirskydd, skall repareras på bekostnad av den eller de fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

Posted in Aktuellt | Comments Off on Väghållning sidovägar